افیلیشن

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع پایان نامه آقای حمید زینی

جلسه دفاع پایان نامه آقای حمید زینی

1401/11/19
جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه آقای علی سعیدی مقدم

جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه آقای علی سعیدی مقدم

1401/11/04
جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه آقای احمد الموسوی

جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه آقای احمد الموسوی

1401/10/05
جلسه دفاع پایان نامه خانم آسایش اعتضادی

جلسه دفاع پایان نامه خانم آسایش اعتضادی

1401/08/28
آغاز پذیرش خلاصه مقالات بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

آغاز پذیرش خلاصه مقالات بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

1401/08/18
جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه خانم مبینا انصاری

جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه خانم مبینا انصاری

1401/08/10
جلسه دفاع پایان نامه خانم مائده محمدیان روشن

جلسه دفاع پایان نامه خانم مائده محمدیان روشن

1401/06/29
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه آقای حسام قربانی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه آقای حسام قربانی

1401/06/15
برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه آقای پوریا اکبری

برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه آقای پوریا اکبری

1401/06/02
برگزاری جلسه مرکز تحقیقات و آموزش علوم پزشکی

برگزاری جلسه مرکز تحقیقات و آموزش علوم پزشکی

1401/05/12
برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه آقای آراد کیانوش

برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه آقای آراد کیانوش

1401/05/04
برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه خانم مهسا کرمی

برگزاری جلسه دفاع پروپوزال پایان نامه خانم مهسا کرمی

1401/05/03
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا محمدی بیدسردره

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا محمدی بیدسردره

1401/04/06
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فرناز طاهری

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فرناز طاهری

1401/02/26
تمدید فراخوان اعطای گرنت طرح های توسعه ای آموزش مجازی

تمدید فراخوان اعطای گرنت طرح های توسعه ای آموزش مجازی

1401/01/30
اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره فلوشیپ انفورماتیک بالینی ویژه پزشکان متخصص

اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره فلوشیپ انفورماتیک بالینی ویژه پزشکان متخصص

1401/01/29
برگزاری جلسه بررسی و تصویب نهایی دو طرح پژوهشی

برگزاری جلسه بررسی و تصویب نهایی دو طرح پژوهشی

1401/01/24
تمدید فراخوان های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

تمدید فراخوان های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

1401/01/20
آرشیو
آرشیو
آرشیو