مرکز تحقیقات
پرچم ایران

اخبار اختصاصی

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم ها سیده هدیه جعفری و پردیس عباس پناه

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم ها سیده هدیه جعفری و پردیس عباس پناه

1400/09/10
دومین وبینار کشوری

دومین وبینار کشوری "چالش های اخلاق در آموزش مجازی : ارئه راهکارها "

1400/08/29
برگزاری جلسات ژورنال کلاب های صبحگاهی و ماهیانه

برگزاری جلسات ژورنال کلاب های صبحگاهی و ماهیانه

1400/08/12
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای امین تقی زاده در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای امین تقی زاده در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/08/12
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه خانم زهرا محمدی در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه خانم زهرا محمدی در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/08/11
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم ها ایرانی طلب و زارع در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم ها ایرانی طلب و زارع در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/08/05
جشنواره پژوهش و فناوری استان گیلان سال 1400

جشنواره پژوهش و فناوری استان گیلان سال 1400

1400/08/03
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه خانم فرناز طاهری در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه خانم فرناز طاهری در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/07/28
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم پیروی در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم پیروی در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/07/24
برگزاری سلسله جلسات ژورنال کلاب های آموزشی

برگزاری سلسله جلسات ژورنال کلاب های آموزشی

1400/07/24
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/07/18
برگزاری دو جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری دو جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه در مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

1400/07/07
آرشیو