ردیف  عنوان پایان نامه دفاع شده استاد راهنما استاد مشاور   نام دانشجو  مقطع  سال دفاع
 1  تبیین نظرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تعارضات اخلاق حرفه ای با استفاده ازبازاندیشی روایتی درسال 1397.  دکتر مرتضی رهبر  دکتر زهرا طاهری  ساجده طاهری  دکترای عمومی   1397
بررسی رابطه سبک های یادگیری (کلب، وارک) و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 98-97 

دکترماهدخت طاهری

دکتریاسمین بابایی همتی
دکترماندانا جوانک  سید مهدی دشت بزرگی دندانپزشکی عمومی

خرداد 1398 

تبیین مفهوم منتورینگ از دیدگاه اساتید بالینی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398

دکتر ایده دادگران

دکتر شیرین مدبرنیا
  کوشا فرشادیان پور  دکترای دندانپزشکی عمومی  مهر 1398 

بررسی رضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی از عملکرد اساتید مشاور در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400-1399   

دکتر ایده دادگران

دکترشیرین مدبرنیا 

 دکتر آسیه عشوری  محمد امیری   دکترای دندانپزشکی عمومی اسفند 1399 
 5 طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره یک هفته ای شیوه ی مواجهه بالینی زود هنگام (ECE) در دانشجویان دندانپزشکی دوره علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399-1398 

دکتر امیررضا هندی

دکتر شیرین مدبرنیا 

دکتر ایده دادگران

دکتر حمید نشاندار اصلی 

 الهام مشکبوی دکترای دندانپزشکی عمومی  اسفند 1399 
 تبیین مفهوم یادگیری خودراهبر درآموزش مجازی در دوران بحران COVID19 از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399 

دکتر ایده دادگران

دکترشیرین مدبرنیا

 
  ملیکا قاسمی پور  دکترای دندانپزشکی عمومی   اسفند 1399
ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدن حین انجام کار دندانپزشکی در دستیاران تخصصی و دانشجویان سال آخر رشته ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 1400-1399 

 دکتر مریم السادات بصیرت 

دکتر ماهدخت طاهری 

 دکتر میرسعید عطارچی    

نگین همتی  

 دکترای دندانپزشکی عمومی فروردین 1400 
8

مقایسه توانمندی تشخیص پوسیدگی در دانشجویان  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دو روش آموزش حضوری و ترکیبی (حضوری-مجازی) در دوران قبل و حین همه گیری کووید 19

دکتر حسین خوشرنگ

دکترامیر رضا هندی

دکتر ایده دادگران

فاطمه پیروی

 دکترای دندانپزشکی عمومی مهر 1400
9

بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان سال­های اول و آخر دندان پزشکی دانشگاه گیلان در مورد آینده شغلی و رشته تحصیلی

دکتر ایده دادگران

دکتر شیرین مدبرنیا

دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

فاطمه پارسا

دکترای عمومی دندانپزشکی مهر 1400
10

بررسی چالش های آموزش دندانپزشکی در دوران پاندمی COVID-19  از دیدگاه دانشجویان مقطع بالینی دندانپزشکی گیلان در سال 1399

دکتر ایده دادگران

دکتر شیرین مدبرنیا

امین تقی زاده چیرانی

دکترای عمومی دندانپزشکی آبان 1400
11

بررسی میزان مشکلات  تشخیصی و درمانی در دردهای فکی، دهانی، صورتی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 1399-1400

دکتر مریم سادات بصیرت

دکتر ماهدخت طاهری

دکتر عالیا صابری

هلیا زارع

دکترای عمومی دندانپزشکی آبان 1400
12 

بررسی تفکر انتقادی در بین دانشجویان دندان پزشکی پردیس بین الملل انزلی در سال 1399-1400

 دکتر نازنین بشردوست

---- 

سیده هدیه جعفری پرسا  

  دکترای عمومی دندانپزشکی  آذر 1400
13

بررسی جو آموزشی خلاق ازدیدگاه دانشجویان دندان پزشکی پردیس بین الملل انزلی در سال 1399-1400

 

 

دکتر رسول تبری

پردیس عباس پناه

دکترای عمومی دندانپزشکی آذر 1400
14

بررسی میزان و عوامل فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400

 

 

دکتر میرسعید عطارچی

سعید وارسته

دکترای عمومی دندانپزشکی آذر 1400
15

تغییر کوریکولوم و افزودن مبحث کووید-19 برای دانشجویان دندانپزشکی عمومی تحت 1 واحد کارگاهی کنترل عفونت 25-4-99

دکتر مریم ربیعی

دکترمحمد سمامی

نیکو مسعودی راد

دکترای عمومی دندانپزشکی آذر 1400
16

بررسی واحد سالمند ‌‌شناسی در کوریکولوم آموزشی دوره‌ی دکتری عمومی دندانپزشکی در ایران و مقایسه‌ی آن با کشور‌های منتخب براساس الگوی جمعیتی

دکتر مریم ربیعی

 

محمدحسین فنایی

دکترای عمومی دندانپزشکی بهمن1400
17

تاثیر آموزش بر میزان آگاهی اعضای هیئت علمی از موازین اخلاقی و حقوقی نشر برون داده های پژوهش

دکتر کورش دلپسند

دکترایده دادگران

دکتر مرتضی رهبر

الهه صادقی

دکترای عمومی پزشکی بهمن1400
18

مقایسه تیپ های شخصیت در دانشجویان سال آخر پزشکی و دندانپزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400

دکتر مریم بصیرت

دکترایده دادگران

هومن خانزاده

دکترای عمومی دندانپزشکی اسفند1400
19

مقایسه اختلال خواب در دانشجویان سال آخر پزشکی و دندانپزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400

دکتر مریم بصیرت

دکترایده دادگران

علی عبیدرحمانی

دکترای عمومی دندانپزشکی اسفند1400
20

مقایسه توانمندی تشخیص پوسیدگی در دانشجویان  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دو روش آموزش حضوری و ترکیبی (حضوری-مجازی) در دوران قبل و حین همه گیری کووید 19  "

دکتر فرزانه استوار راد

دکتر ایده دادگران

دکتر رسول تبری

فرناز طاهری

دکترای عمومی دندانپزشکی اردیبهشت 1401
21

بررسی کیفیت آموزش مجازی دروس علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۰۱-۱۴۰۰

 

دکتر زلیخا گلی پور

دکتر زهرا رفعت

دکتر فریبا عسگری

دکتر زهرا پورحبیبی

زهرا محمدی بیدسردره

پزشکی تیر 1401
22

تاثیر آموزش بر میزان آگاهی اعضای هیئت علمی و حرفه مندان سلامت از موازین اخلاقی و حقوقی کارآزمایی های بالینی

دکتر کوروش دلپسند

دکتر ایده دادگران 

امیر رئوف

پزشکی مرداد 1401
23

تاثیر آموزش بر میزان آگاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مبانی عمومی اخلاق در پژوهش (مداخلات انسانی) در سال 1400

دکتر کوروش دلپسند

 

دکتر حمید محمدی کجیدی

دکتر ایده دادگران

 

حسام قربانی

پزشکی شهریور 1401
24

بررسی دیدگاه کارورزان دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نحوه انتقال اخبار ناگوار به بیماران بر اساس مدل SPIKES  در سال 1400-1399

دکتر حسین خوشرنگ

دکتر ایده دادگران 

 

مائده محمدیان روشن

پزشکی شهریور 1401
25

بررسی تاثیر آموزش از موازین اخلاقی وحقوقی رضایت آگاهانه بر میزان آگاهی حرفه مندان سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر کوروش دلپسند

دکتر میرسعید عطارچی

محمد صالحی لیمائی

پزشکی مهر 1401
26

بررسی ارتباط نمره آزمون صلاحیت بالینی با سایر نمرات مقاطع تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۹

دکتر میر سعید عطارچی

دکتر ایده دادگران

 

دکتر حمید محمدی کجیدی

دکتر آبتین حیدرزاده

دکتر سامان معروفی زاده

آسایش اعتضادی

پزشکی آبان 1401
27

بررسی میزان تاب آوری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  در سال تحصیلی 1401-1400

دکتر ربابه سلیمانی

دکتر ایده دادگران

دکتر آسیه عشوری

حمید زینی

پزشکی بهمن 1401

 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401