اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری

14

سرکار خانم دکتر شیرین مدبرنیا

2

آقای دکتر حسین خوشرنگ

15

سرکار خانم دکتر سودابه حدادی

3

آقای دکتر آبتین حیدرزاده

16

سرکار خانم دکتر منیره آقاجانی نسب

4

آقای دکتر علی حمیدی مدنی

17

سرکار خانم دکتر ملوک پورعلیزاده

5

آقای دکتر میرسعید عطارچی

18

سرکار خانم دکتر ایده دادگران

6

آقای دکتر احسان ابوطالب

19

سرکار خانم دکتر ماهدخت طاهری

7

آقای دکتر فرشید سعادت

20

سرکار خانم دکتر زهرا طاهری ازبرمی

8

آقای دکتر بردیا ودیعتی

21

سرکار خانم دکتر فاطمه جعفرزاده

9

آقای دکتر رسول تبری

22

سرکار خانم دکتر فریبا عسگری

10

آقای دکتر میرمحمد جلالی

23

سرکار خانم دکتر فاطمه جعفر آقایی

11

آقای دکتر مهدی عوضعلی پور

24

سرکار خانم دکتر مریم سادات بصیرت

12

آقای دکتر سهیل سلطانی پور

25

سرکار خانم دکتر ایراندخت شناور

13

آقای دکتر ایمان علیزاده

 

 

آخرین بروز رسانی : 15 آبان 1400