افیلیشن فارسی مرکز :

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

 

: English Affiliation

Medical Education Research Center, Education DevelopmentCenter, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

آخرین بروز رسانی : 12 آبان 1400