اولویت های پژوهش های آموزشی

1)حیطه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

 • اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی
 •  روشهای نوین تدریس و مقایسه آن با روش های متداول
 •  آموزش در مراکز مختلف آموزشی ، درمانی و پژوهشی
 •  ارتقاء روش های تدریس ( مبتنی بر مسئله ، آموزش مبتنی بر پیامد و .....)

2)حیطه برنامه ریزی آموزشی

 • بازنگری وتدوین برنامه درسی
 • مطالعه تطبیقی برنامه های آموزشی دوره پزشکی با سایر دانشگاهها
 • روش ها و راهکارهای بهبود کیفیت آموزش بالینی
 • برنامه ریزی مبتنی بر دستاورد
 • راهکارهای افزایش اثر بخشی آموزش بالینی
 • ادغام دروس بالینی و پایه (عمودی – افقی)

3)حیطه ارزشیابی

 • ارزشیابی برنامه های آموزشی (درون داد ، فرآیند ، برون داد)
 • ارزشیابی دانشجو ( آزمون ها ، پیشرفت تحصیلی و .......)
 •  ارزشیابی اعضاء هیئت علمی در گروه های آموزشی
 • ارزشیابی مراکز و مؤسسات آموزش دهنده ( دانشکده ها ، درمانگاهها ، بیمارستان ها و......) وتعیین معیارهای معتبر
 • روشهای ارزیابی یادگیری بالینی (OSCE ، DOPS و......)
 • شیوه های نوین ارزشیابی
 • اعتبار بخشی
 • ,...

4)حیطه آموزش مداوم

 • نیاز سنجی برنامه های آموزش مداوم
 • بازنگری برنامه های آموزش مداوم (محتوا ، اجرای ، ارزشیابی )
 • اعتبار بخشی واستاندارد سازی برنامه های آموزش مداوم
 • ,...

5)حیطه تکنولوژی آموزشی

 • فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی (کتابخانه ، اطلاع رسانی ، اینترنت و ....)
 • آموزش مهارت های عملی در Skill lab
 • آموزش مجازی و از راه دور در علوم پزشکی
 • تکنولوژی آموزش پزشکی از نیروی انسانی ، تجهیزات ، وسایل آموزشی و رسانه ای ، فضاهای آموزشی و ...

6)حیطه مدیریت آموزشی

 • مدیریت جامع کیفیت در آموزش پزشکی
 •  روش های نوین مدیریت آموزشی ( 5S , کایزن و.....)
 • انگیزه های آموزشی ویادگیری
 • اخلاق پزشکی
 • ,...
آخرین بروز رسانی : 17 مهر 1400