برنامه مشاوره اساتید
 

نام استاد مشاور

روز

ساعت

مکان

آقای دکترخوشرنگ

دوشنبه

11-13

EDC

خانم دکتر دادگران

یکشنبه

11-13

EDC

سه شنبه

11-13

EDC

آقای دکتر جلالی

دوشنبه

8-10

EDC

خانم دکتر عسگری

چهارشنبه

8-10

دانشکده پرستاری

خانم دکتر طاهری

یکشنبه

12-14

EDC

سه شنبه

12-14

EDC

آقای دکتر تبری

یکشنبه

10-12

دانشکده پرستاری

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400