14)  ﺟﻌﻔﺮزاده ﮐﻨﺎرﺳﺮی ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﭘﻮرﻗﺎﻧﻊ ﭘﺮﻧﺪ، ﻣﻬﺪوی ﻧﮕﯿﻦ. ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آوری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ 1397؛ 7 (3): 252-263

15) محمد حسینی مقدم ، حسن بشیری ، آبتین حیدرزاده ،حسین خوشرنگ، ایده دادگران. ارائه الگوی پیشنهادی آینده‌نگاری مرجعیت علمی با تأکید بر مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دوفصلنامه آینده پژوهی ایران 1398 ؛ 4( 1) :171- 205 


16) کنفی واحد لیلا، دادگران ایده. تدریس تخصیص منابع برای کارورزان پزشکی به روش طراحی نقشه ی نظام عرضه مراقبت های بهداشتی درمانی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۳۹۸; ۱۱ (۲) :1-2


17طاهری ازبرمی زهرا، رفیعی پاپکیاده صغری، میرزایی تکلیمی مهشید، کاظم نژادلیلی احسان. دانش و تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان درخصوص کاربرد طب انتقال خون در پرستاری کودکان. فصلنامه پژوهشی خون. ۱۳۹۹; ۱۷ (۳) :۱۸۸-199


18) ابوطالب احسان،  متولیان آزاده،  دادگران ایده،  منوچهری سعید. طراحی، اجرا  و ارزشیابی تدریس موضوع فرمولاسیون اشکال دارویی به شیوه کلاس وارونه  (Flipped Classroom) جهت دانشجویان داروسازی.  پژوهش در آموزش علوم پزشکی.  ۱۳۹۸; ۱۱ (۴) :۳۵-44


19) شریفدینی میثم ، جعفری عاطفه ، دایی حامد مرجان،حصاری شرمه زهرا .بررسی مقایسه ای دو شیوه آموزشی Gallery Walk و سنتی در تدریس مبحث فارماسیوتیکس در دانشجویان داروسازی.پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۳۹۹; ۱۲ (3):23-31.


20) زائرثابت فاطمه، پورقانع پرند، بشارتی فرشته، خوشرنگ حسین، ابراهیمی نیا علی. مقایسه دو روش آزمون سنتی و الکترونیک براساس نگرش و تجارب دانشجویان پزشکی: یک مطالعه ترکیبی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۳۹۹; ۱۲ (3):32 


21)طاهری ماهدخت, اسدی لویه, عطاالله مؤدب  فاطمه ،نایبی ندا. بررسی سبک‌های یادگیری و عوامل مرتبط با آن در  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان براساس مدل ورمونت. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز, 1399; 11(4): 866-877. 


22) مهرداد سید مجتبی، دادگران ایده، طاهری ازبرمی زهرا، طاهری ماهدخت، عسگری فریبا، آخوندزاده لیلا. لزوم حرکت به سوی تدریس بالینی مجازی در پاندمی کووید ۱۹: معرفی مدل SAID جهت تدریس بالینی بیماریهای غدد درون ریز به شیوه Webside teaching. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۳۹۹; ۱۲ (۴) :۴-۱.


23) رهبرطارمسری مرتضی، حیدرزاده آبتین، خوشرنگ حسین، محسنی فرزاد، دادگران ایده، طاهری ماهدخت، و همکاران.. توسعه عرصه آموزش پاسخگو: طی مسیر از مرکز خدمات جامع سلامت تا مرکز آموزش پزشکی پاسخگو - ضرورت تغییر. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۴۰۰; ۱۳ (۴) :۷۹-۷۶.  


24) نجاتی فر فاطمه، غریب سیروس، منفرد علی، شناور ایراندخت، علوی سید علی، حجتی امینه، و همکاران. و همکاران. و همکاران.. ارزیابی درونی دوره آموزش دستیاری رشته داخلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۴۰۰. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۴۰۱; ۱۴ (۱) :۸۸-۷۹.

آخرین بروز رسانی : 20 اردیبهشت 1401