معرفی واحد مشاوره علمی مرتبط با تحقیقات و موضوعات آموزشی در علوم پزشکی

 

واحد مشاوره آنلاین علمی مرتبط با تحقیقات و موضوعات آموزش پزشکی با هدف ارتقاء کمی و کیفی سطحی علمی و آموزشی اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارشناسان آموزش در زمینه موضوعات مرتبط با پژوهش و آموزش در علوم پزشکی در اردیبهشت سال 93 شروع بکار نمود.

موضوعات مورد مشاوره :

1- مشاوره در چگونگی انتخاب موضوعات پژوهش در آموزش

2- راهنمایی تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی پژوهش در آموزش

3- چگونگی مقاله نویسی

4- راهنمایی در زمینه چگونگی انتخاب مجله و نحوه  سابمیت کردن مقالات در مجلات داخلی و خارجی

5- چگونگی تدوین طرح درس و طرح دوره ( ویژه اساتید )

6- چگونگی طراحی و فرآیند های آموزشی

7- روش های تدریس ( ویژه اساتید)

8- روشهای ارزشیابی دانشجویان و دستیاران در زمینه دروس تئوری و بالینی (ویژه اساتیدو کارشناسان آموزشی)

9- روشهای ارزشیابی برنامه آموزشی ( ویژه اساتید و کارشناسان آموزشی)

10- شرح وظایف و عملکرد EDO های دانشکده ها و بیمارستانی (ویژه اساتید ، مسئولین حوزه ها و کارشناسان EDO)

11- نحوه کار با سامانه یادگیری الکترونیکی (LMS) دانشگاه

12- چگونگی تدریس به شیوه الکترونیکی

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400